CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH 2024 – SUMMER INTERNSHIP

08 May 2024

XÂY DỰNG

 • Giám sát Nội thất
 • Giám sát Khối lượng (QS)
 • Giám sát Chất lượng (QA/QC)
 • Nhân viên Đấu thầu
 • Nhân viên Thiết kế kỹ thuật (SD)

THIẾT KẾ

 • Nhân viên Thiết kế không gian
 • Nhân viên Thiết kế sản phẩm
 • Nhân viên Thiết kế triển khai (DD)
 • Nhân viên Diễn hoạ 3D
 • Nâng cao kỹ năng chuyên môn.
 • Tham gia các lớp đào tạo và sự. kiện nội bộ.
 • Phụ cấp học việc.
 • Tham gia các workshop định hướng bản thân.

CÁC TIN KHÁC